Budgetmonitoring in de Amsterdamse Indische Buurt

In dialoog over de buurtbegroting

Hoeveel geld wordt in mijn wijk uitgegeven aan groenvoorzieningen, schoolgebouwen en veiligheid? Ben ik het met de verdeling en de hoogte van deze financiële middelen eens? En zo nee: kan ik daar dan iets aan doen? De Indische Buurt in Amsterdam Oost houdt zich sinds enkele jaren met deze vragen bezig. In 2012 vond er een experiment plaats met open spending en budgetmonitoring. De buurtbegroting moest transparanter en bewoners kregen inspraak.

Marjan Delzenne, medeoprichter van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) was nauw betrokken bij het monitoringsproject in de Amsterdamse Indische Buurt en werkte daarvoor samen met ambtenaren, politci en bestuurders van het stadsdeel Oost. De eerste stap was het lokaliseren van de buurtbudgetten. Daarna volgde het in kaart brengen ervan. Jeroen van Spijk, wethouder Financiën van het stadsdeel, zegt in het interview op de pagina's 50 en 51 van het magazine: 'De budgetten moesten concreter, zichtbaarder en overzichtelijker. Eerst op papier en sinds vorig jaar ook in kaartvorm online

Aan de hand van de nieuwe overzichten kunnen burgers nu hun buurtbudgetten controleren. Het CBB organiseerde trainingen om hen te leren hoe dat werkt. Tijdens zogeheten 'buurtplatforms' kunnen bewoners hun zegje doen over de begroting van hun buurt. De resultaten van de buurtplaforms worden in de raad besproken. Dankzij de grafische weergave op buurtniveau kwam bijvoorbeeld aan het licht dat er grote sociale problemen speelden in drie dorpen in de Watergraafsmeer. De raad heeft toen extra geld beschikbaar gesteld voor dat specifieke deel van de wijk. Van Spijk: 'Gedetailleerde informatie geeft veel sturing, ook voor de raad.'

Heeft uw gemeente ervaring met buurtbegrotingen?

1
reacties op dit artikel
maria rigter dinsdag 5 november 2013 om 08:33

Ondergetekende is als woordvoerder van de Burgerwerkgroep Zelfbeheer Accomodaties in stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam betrokken bij faciliteren van Samenwerking tussen Overheid (ambtenaren), Bestuur (politici), Burgers en Bedrijfsleven. Onze visie is dat ook Bewoners die een burgerinitiatief organiseren samen met de gemeente een buurtbegroting moeten kunnen opstellen over hun project. Daarom werken wij vanuit een visie op Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Deze visie staat ook omschreven in het Convenant tussen Burgers en Overheid inzake Zelfbeheer in stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam.
*
*
*

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD