Anders werken

Henk Kemp, fractievoorzitter VVD (gemeente Oldebroek)

De eerste aanzet in deze beleidsverandering ligt in een grote bezuinigingsronde in de gemeente Oldebroek, waarbij de gemeente werd gedwongen een aantal pijnlijke keuzes te maken. Vanzelfsprekend ontkom je er dan niet aan om in eigen vlees te snijden. Dit betekent dat er een aantal  taken, die in de loop van de jaren als vanzelfsprekend bij de overheid werden belegd, kritisch tegen het licht zijn gehouden. Jaar in, jaar uit werd nieuw beleid toegevoegd aan het bestaande, omdat de burger er om vroeg, en de meerderheid van de Raad geen financiële reden zag het niet te doen.  In die tijd werd door weinigen  gevraagd of het wel een gemeentelijke  taak betrof.

Vanaf het moment dat de gemeentelijke inkomsten afnamen en de  lasten door onder meer afwaarderingen stevig toenamen, hebben  Raad en College gekozen voor een indringende kerntaken discussie. Er moest geld worden gevonden om alle toezeggingen, subsidies enzovoort te bekostigen.
Pijnlijke keuzes heeft de raad gemaakt, maar ook werd duidelijk dat de vaste personeelslasten drastisch omlaag moeten.

Als je met minder geld (FTE’s) toch een efficiënt beleid wilt neerzetten, moet je anders gaan werken. En gebruik maken van de talenten en initiatieven van burgers is daar een goed middel bij. Het creëren van draagvlak wordt vanaf dat moment tot kunst verheven, want meedenken en in beweging komen werd eerder nooit gevraagd.

Politiek zal het wel wennen zijn, als met  name  enthousiaste burgers met briljante initiatieven komen die toch weer om gemeentelijke bijdragen vragen. En dan blijken vele plannen toch minder briljant, voor wat betreft de kosten.  En dan moeten ook de politieke partijen het lef hebben de burger te wijzen op nog meer maatschappelijke betrokkenheid van particulieren  en bedrijven, om deze te verleiden tot ondersteuning  en sponsoring.

Meer Samenleving, Minder Overheid, dus.


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP