‘Uit onze comfortzone komen’

André de Vries, penvoerder pilot Jeugd en Veiligheid namens de deelnemende maatschappelijke organisaties en directeur van jongerenwerkorganisatie Welzijn E25

Bij het becommentariëren van gemeentelijk (voorgenomen) beleid loop je altijd het risico dat je als opdrachtnemer, en daarmee (financieel)-afhankelijke partij, zo'n gemeente naar de mond gaat praten of in ieder geval niet zo kritisch durft te zijn als je werkelijk zou willen. Tel daarbij het financieel-economisch klimaat op en alle (landelijke) discussies, pilots en trends - ingegeven vanuit de overheid en de diverse brancheorganisaties - en de voedingsbodem is gelegd voor volgzaam papagaaigedrag of uitsluitend lippendienst. Zo niet in Maassluis!


Het college heeft gekozen voor een route waarin maatschappelijke partijen worden uitgedaagd een gezamenlijke visie te ontwikkelen en met praktische en vernieuwende implementatievoorstellen te komen. Daarnaast wordt er in alle openheid op een positief-kritische wijze gecommuniceerd met het college en het ambtelijk apparaat en wordt het realiteitsgehalte van de voorstellen in de gaten gehouden. Kortom, de voorwaarden vanuit de gemeente zijn aanwezig om in Maassluis echt het verschil te maken. En de domeinen zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid, vernieuwend, efficiënter en structureel aan elkaar te verbinden.


Het is nu aan ons als professionals om uit onze comfortzone te komen, te ontbureaucratiseren, organisatiebelangen ondergeschikt te maken en creatief te ontschotten. De bottom-up aanpak lijkt daarbij het meest kansrijk. Immers, ‘op de werkvloer’ moet het uiteindelijk gebeuren en daar liggen feitelijk de mogelijkheden tot vernieuwing en samenhang. Echter, de ruimte die ‘op de werkvloer’ nodig is en gevoeld moet worden, komt nog wel eens onder druk te staan van bureaucratische principes en het belangencircuit in directiekamers. Kortom, alleen de combinatie van directies met visie en lef en medewerkers met organisatieoverstijgende kwaliteiten leidt tot succes. In Maassluis lijken ook deze voorwaarden aanwezig.

Zoals altijd leiden er ook nu vele wegen naar Rome. Vanuit de pilot Jeugd en Veiligheid wordt op alle niveaus gezocht naar een praktische invulling van de ambities. De participerende organisaties hebben zich (ook bestuurlijk) aan elkaar gecommitteerd en een uitvoerend team geformeerd.

Dit ErOpAfteam in de pilot Jeugd en Veiligheid is een multidisciplinair team dat goed bereikbaar moet zijn voor wijkbewoners en de jongeren zelf, zowel digitaal als heel direct  fysiek. Ook in het weekend. De Amerikaanse schoolbus voor jongeren die nu al door Maassluis rijdt zal hier ook voor worden ingezet. Spontane sessies met jongeren en buurtbewoners moet de laagdrempeligheid bevorderen en bijdragen aan het verkrijgen van signalen voor vroegtijdige interventies, waarbij in eerste instantie van de eigen kracht van de jongeren en hun omgeving wordt uitgegaan. Het ErOpAf-team betrekt bewoners nadrukkelijk bij de problemen in de wijk. Niet door eens in de maand met beroepskrachten in een zaaltje te gaan zitten. Zo kan bijvoorbeeld samen met jongeren en ouderen een ritje worden gemaakt langs hangplekken in de wijk.

Het gaat erom dat er een manier wordt gevonden om signalen uit de wijk op te pikken en bewoners te mobiliseren om ook naar oplossingen te zoeken. Hulpverleners zullen steeds vaker een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in dit geval de bewoners. Samen met het CJG en GOSA wordt altijd het principe ‘een gezin, een plan’ of ‘een probleem, een plan’ in het vizier gehouden.


Voor de zomer van 2013 zal het ErOpAf-team van start gaan. Het team wordt gevormd door re-integratiebedrijf Dukdalf, Maatschappelijke  Dienstverlening NW, De Stichting Onder Een Dak, Woningcorporatie Maasdelta, Zorgonderneming Careyn, Pameijer, Welzijn E25, en Flexus Jeugdplein.
 


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP