Het algemeen belang is ook een belang!

Column Albert Jan Kruiter

 

Albert Jan Kruiter is medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (www. publiekewaarden.nl) en www.sociaalhospitaal.nl. Hij doet onderzoek naar maatschappelijk ondernemers die publieke problemen oplossen en naar mensen die door de nieuwe verzorgingsstaat worden uitgesloten. Hij promoveerde op het werk van Alexis de Tocqueville.

In zijn column op pagina 58 van het magazine constateert Kruiter dat de verzorgingsstaat verder afbrokkelt. 'Waar het tien jaar geleden nog ging om wijkbeheer en buurthuizen, ligt de uitdaging inmiddels op de domeinen zorg en sociale zekerheid. Domeinen die traditioneel de kern van de verzorgingsstaat vormen.'

Dat roept de vraag op hoe de overheid burgerinitiatieven op dat terrein gaat faciliteren. Kruiter wijst erop dat de belangen van burgers en overheid haaks op elkaar kunnen staan. 'Burgers vatten hun belang vaak op als eigenbelang op de korte termijn. Het belang van de overheid is het algemene belang op de lange termijn.'

 

1
reacties op dit artikel
John de Groot zaterdag 9 november 2013 om 15:16

Burgerinitiatieven en vragen om ‘vertrouwen’
Er wordt veel gesproken over burgerinitiatieven en ‘vertrouwen’. Ervaring leert dat met name de overheid méér te maken heeft met ‘klagende’ burgers dan met ‘initiatiefnemende’ burgers. Veel burgers die met een eigen maatschappelijk initiatief bij de overheid terecht komen, worden op dezelfde manier tegemoet getreden als ‘klagende’ burgers’. Je wordt gezien als een lastig geval. Terwijl de burger in kwestie het gevoel heeft: de overheid zou blij met mij moeten zijn, want ik los zelf een probleem op, in het publieke domein. Daarnaast worden veel actieve burgers gewantrouwd in hun intentie. Burgers zijn vaak intrinsiek gemotiveerd, ze nemen het initiatief, vanuit de overtuiging van nut en noodzaak voor de gemeenschap. De houding van veel reguliere organisaties is: ‘Je zult dit initiatief waarschijnlijk ondernemen uit eigen gewin, om er financieel voordeel uit te halen. Wij staan voor het algemeen belang en dan mag jij daar geen persoonlijk gewin uithalen’. De motivatie van de initiatiefnemer (duurzaamheid bijvoorbeeld) wordt dan niet erkend. Initiatiefnemers ervaren dit als gebrek aan vertrouwen. De burger voelt zich miskend, niet vertrouwd in zijn/haar intentie. Hieruit ontstaat diepe verontwaardiging.
www.nodenbank.nl
*
*
*

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP